Rozmiar: A A
Kontrast: A
/
/
ODHOLOWANIE POJAZDU

ODHOLOWANIE POJAZDU

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy nie został odholowany na parking strzeżony w oparciu o art. 50a lub 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.). Strażnik gminny wydaje dyspozycję usunięcia:

  1. W oparciu o art. 130a ust. 1 p.r.d., gdy stwierdzi:
  • pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

Powyższe przypadki kwalifikują pojazd do obligatoryjnego usunięcia.

  1. W oparciu o art. 50a ust. 1 p.r.d., gdy stwierdzi:

– że pojazd pozostawiono bez tablic rejestracyjnych lub pojazd znajduje się w takim stanie, że jego wygląd wskazuje, iż nie jest używany

Celem ustalenia, czy nie została wydana dyspozycja usunięcia pojazdu, należy się skontaktować z:

  • Oddziałem Centrum Kierowania i Monitoringu, nr telefonu 986 (całodobowo)
  • każdą Komisariatem Policji
  • Referatem Wykroczeń, tel. 71 370 02 54

Aby odebrać pojazd, usunięty na podstawie dyspozycji wydanej przez strażnika Straży Miejskiej Wrocławia, należy stawić się w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław,  (referat czynny całodobowo, przez siedem dni w tygodniu).

Osoba stawiająca się po zezwolenie na odbiór pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 p.r.d. obowiązana jest okazać dokument tożsamości oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

W sytuacji, gdy dowód rejestracyjny został pozostawiony w pojeździe, niezbędne jest ustalenie (możliwe również telefonicznie, poprzez kontakt z pracownikiem Referatu Wykroczeń), na który parking usunięty został pojazd, a następnie – po uprzednim poinformowaniu obsługi parkingu – zabranie z pojazdu dowodu rejestracyjnego.

Taki tryb wydawania zezwolenia określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

UWAGA!

Celem odbioru pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ust. 1 p.r.d. (pojazd bez tablic lub taki, którego wygląd wskazuje, że nie jest użytkowany) należy się skontaktować z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 148.

Zgłoszenia całodobowe

Zadzwoń do nas: 986
lub wyślij SMS: 608 302 302
interwencje@smwroclaw.pl

Weź dopłatę i zmień piec

Dowiedz się, jak wymienić swój stary piec z dofinansowaniem.
Dowiedz się więcej

Tu zgłosisz spalanie odpadów

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt.
Zgłoś sprawę!

Statyczny baner